Leveringsvoorwaarden

Coffyn.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Coffyn.nl kenbaar heeft gemaakt.

Coffyn.nl zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Coffyn.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Coffyn.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Coffyn.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.